Nå kan du som har eller har hatt medlemskap i Bodø pensjonskasse få gunstig lån og forsikring i Storebrand

Pensjonskasseforeningen og Storebrand har inngått en avtale hvor Storebrand tilbyr gunstige lån og forsikringer til medlemmer i kommunale pensjonskasser. Storebrand foretar all saksbehandling, og skulle du trenge hjelp eller har noen spørsmål kan du få hjelp av rådgivere hos Storebrand både på telefon og chat. Les mer om dette på Storebrands nettsider: https://www.storebrand.no/privat/partner/pensjonskasseforeningen

Nytt grunnbeløp fra 1.5.2020

Grunnbeløpet i folketrygden pr. 1. mai 2020 er kr 101.351,- Grunnbeløpet benyttes ved beregning av pensjoner fra folketrygden, og justeres hvert år.

Reguleres i samsvar med lønnsveksten

Forventet lønnsvekst i reguleringsåret, justert for eventuelle avvik mellom forventet og faktisk lønnsvekst de siste år gir grunn for reguleringen. Grunnbeløpet og alderspensjon under opptjening blir så regulert i samsvar med lønnsveksten. Dette gjelder også uføretrygd og andre ytelser.  Tilsvarende regler gjelder i andre pensjonsordninger.

Andre regler for alderspensjon under utbetaling

For alderspensjon under utbetaling gjelder andre regler. Pensjon under utbetaling skal reguleres med et gjennomsnitt av lønns- og prisveksten. Pensjonen blir regulert i samsvar med lønnsveksten,  og deretter fratrukket en fast faktor på 0,75 prosent. Om du mottar pensjon fra oss vil du dermed oppleve at pensjonen ikke følger samme lønnsvekst som ordinær lønn.

Satsene for minste pensjonsnivå blir regulert i samsvar med lønnsveksten, og deretter justert for effekten av levealdersjusteringen for 67-åringer i reguleringsåret.

 

Les mer på regjeringen.no

Seniorkurs for ansatte

Bodø pensjonskasse inviterer to ganger i året til seniorkurs, for medlemmer som nærmer seg pensjonsalder. De nye reglene i folketrygden og tjenestepensjonen vil bli gjennomgått. På kurset får du vite hvilken ordning/regler du hører til. Du vil også få en orientering om hvordan samordningen skjer mellom folketrygden og pensjonskassen, og hva som blir igjen etter skatt.

Når kurs arrangeres vil vi sende ut invitasjon til alle i en bestemt årsklasse. Dersom antall påmeldte overskrider antall tilgjengelige kursplasser, vil de med nærmest tid til aldersgrense bli prioritert, og resterende satt på venteliste for neste kurs.

Ønsker du få regnet ut din pensjon må følgende tas med:

  1. Serviceberegning fra NAV på “fremtidig” AFP i offentlig sektor etterfulgt av alderspensjon (Se www.nav.no eller ring 55 55 33 34)
  2. Dokumentasjon på medlemsopptjening i andre offentlige kasser (Statens pensjonskasse, KLP osv)
  3. Skatteoppgjør for 2014 eller 2015 (dersom nøyaktig pensjon etter skatt ønskes beregnet)
  4. Papirer vedrørende eventuelle private pensjonsforsikringer