Avtalefestet pensjon

Avtalefestet pensjon er en tidligpensjonsordning og i utgangspunktet ikke en pensjonskasseytelse, men en rettighet etter hovedtariffavtalen. AFP er en pensjon som er forhandlet fram mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, og følgelig en tariffestet pensjon som kan endres eller sies opp av partene under forhandlinger om ny hovedtariffavtale.

Bodø pensjonskasse administrerer AFP og utbetaler på vegne av arbeidsgiver.

For å få AFP pensjon ved 62 år må du:

  • være yrkesaktiv på pensjoneringstidspunktet
  • ha vært sammenhengende ansatt hos samme arbeidsgiver eller annen arbeidsgiver innen offentlig sektor de siste tre år
  • ha minst 10 år med opptjening i folketrygden etter fylte 50 år
  • ha hatt en gjennomsnittlig inntekt på minst 2 G*  (Grunnbeløp) i dine ti beste inntektsår
  • ha hatt inntekt på minst 1 G de siste to år

(*Folketrygden setter årlig et Grunnbeløp som pensjonsytelser skal regnes ut i fra. Fra 1.mai 2019 er dette grunnbeløpet satt til kr 99858,- )

 

For å få AFP pensjon fra fylte 65 år må du:

  • være yrkesaktiv på pensjoneringstidspunktet
  • oppfylle kravene til AFP før fyllte 65 år, eller
  •  ha 10 års medlemskap i offentlig pensjonsordning etter fylte 50 år.

Etter avtale med arbeidsgiver kan du arbeide i redusert stilling og ta ut en delvis alders- eller avtalefestet pensjon. Du kan også kombinere en delvis uførepensjon fra pensjonskassen med avtalefestet pensjon, men du kan ikke samtidig få uførepensjon fra folketrygden.

Samordning

Pensjonen går inn under samordningsloven, og betraktes i den sammenheng som om den var en folketrygdytelse. Utbetaling av AFP kan derfor føre til reduksjon av enkelte andre pensjoner, f. eks sjømannspensjon. Dersom du allerede får ytelser fra folketrygden som ufør eller etterlatt, må du frasi deg den ytelsen i folketrygden for å få AFP. I pensjonskassen kan AFP kombineres med andre ytelser.

Størrelsen på AFP

Fra 62 år og fram til 65 år får du en pensjon som er like stor som den alderspensjonen du ville fått fra folketrygden om du hadde fortsatt i arbeid fram til 67 år. Dessuten får du et avtaletillegg som for tiden er kr 1.700,- pr. mnd. Beregningen foretas av NAV, men blir utbetalt fra pensjonsordningen.

Fra 65 år kan du få pensjon beregnet som alderspensjon fra pensjonskassen dersom dette gir større utbetaling enn AFP.
Les mer om AFP i Hovedtariffavtalen kap.2