6.1 ETISKE RETNINGSLINJER

 

6.1.1 Bodø pensjonskasse (BPK) legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Både styret og ansatte har ansvar for å etterleve dette prinsippet. Som forvaltere av medlemmenes pensjonsmidler stilles det spesielt høye krav til den enkelte medarbeiders etiske holdninger i sin virksomhet for pensjonskassen.

Alle plikter lojalt å overholde de lover, forskrifter og reglementer som gjelder for pensjonskassens virksomhet. Dette innebærer også at alle forholder seg lojalt til de vedtak som er truffet i BPKs styre.

 

6.1.2 Medarbeiderne skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for medlemmenes tillit og holdning til BPK. De skal derfor ta aktiv avstand fra og bekjempe enhver uetisk praksis i pensjonskassen.

Alle har frihet til å delta og engasjere seg i sosiale medier og andre medier. Det er samtidig viktig å tenke gjennom hvilke konsekvenser innlegg og ytringer kan ha for BPK. Vi er ikke anonyme når vi kommenterer saker relatert til BPK. Derfor skal ingen snakke negativt om BPK, forretningsforbindelser eller konkurrenter. Rykter og spekulasjoner knyttet til BPK, forretningsforbindelser eller konkurrenter, skal ikke kommenteres. Tvilstilfeller bør diskuteres med daglig leder.

 

6.1.3 Styret og ansatte i BPK skal unngå personlige fordeler av en art som kan påvirke, eller være egnet til å påvirke handlinger, saksforberedelser eller vedtak.

Dette gjelder likevel ikke gaver av bagatellmessig verdi (kr 600,-). Gaver omfatter ikke bare materielle gjenstander, men også andre fordeler, f.eks. i form av personlige rabatter ved kjøp av varer og tjenester. Unntatt fra dette er ordninger som er gjort gjeldende for alle ansatte eller ordninger som er gjort kjent av styret i BPK.

I tvilstilfeller skal daglig leder, evt. styrets leder kontaktes. Mottatte gaver skal returneres.

Moderate former for gjestfrihet og representasjon hører med i samarbeidsforhold og informasjonsutvikling. Graden av slik oppmerksomhet må imidlertid ikke utvikles slik at den påvirker beslutningsprosessen, eller kan gi andre grunn til å tro det.

Reiseutgifter i faglig sammenheng skal dekkes av BPK. Unntak fra dette prinsippet kan bare skje etter særskilt vedtak av styret. Der hvor eksterne inviteres til å delta på pensjonskassens seminarer kan reise- og oppholdskostnader dekkes av BPK når deltakelsen bidrar til kompetanseheving og faglig utvikling.

 

6.1.4 Styret og ansatte skal unngå å komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom pensjonskassens interesser og personlige interesser. Dersom personlige interesser kan påvirke avgjørelsen i en sak en har faglig ansvar for, eller for øvrig deltar i behandlingen av, skal en ta dette opp med styrets leder.

Eksempler på slike mulige interessekonflikter kan være:

• Forretningsmessige forhold til tidligere arbeidsgiver eller arbeidskolleger

• Lønnet bierverv som kan påvirke ens arbeid i BPK

• Engasjement i interesseorganisasjon eller politisk virksomhet som berører forhold som den enkelte arbeider med i pensjonskassen

• Personlige økonomiske interesser som kan føre til at vedkommende medarbeider kommer i en konkurransesituasjon eller lojalitetskonflikt i forhold til BPKs virksomhet,

• Familiære og andre sosiale forbindelser

 

6.1.5 Alle har lovbestemt taushetsplikt om det de i forbindelse med sitt arbeid får kjennskap til om medlemmenes eller andres forretningsmessige eller private forhold.

Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av saker i pensjonskassen, må respekteres og ikke brukes til personlig vinning. Dette omfatter informasjon om både medlemmer og forretningsforbindelser.

All informasjon som gis i forbindelse med BPKs virksomhet skal være korrekt og pålitelig, og ikke med hensikt gis tvetydig formulering.

 

6.1.6 Dette reglementet skal gjøres kjent for pensjonskassens ansatte ved tiltredelse. Styret kan bestemme at det skal kreves egenerklæring fra de som ansettes om at dette reglement samt finansforetakslovens bestemmelser om taushetsplikt er kjent.