Bodø kommunale pensjonskasse er en tjenestepensjonsordning for ansatte i Bodø kommune, folkevalgte og ansatte i virksomheter/stiftelser som har pensjonsordning i BKP:

Medlemskap i BKP er obligatorisk for alle ansatte.
Hvordan blir du medlem ?
Arbeidsgiver har ansvaret for å melde deg inn i pensjonsordningen.
Når du er registrert som medlem vil du få tilsendt medlemsbrev som en bekreftelse på medlemskapet.

Pensjonspremie
Det er arbeidsgiver som innbetaler din pensjonspremie. Du trekkes 2 % av din årslønn som medlemspremie. Du kan selv kontrollere på lønnsslippen om du er trukket for 2 % medlemspremie. Medlemspremien får du fradrag for på selvangivelsen. I tillegg innbetaler arbeidsgiveren en premie som også beregnes ut fra din årslønn. Størrelsen på arbeidsgiverens premie fastsettes ifm forsikringsteknisk oppgjør og kan variere fra år til år.

Hvem pensjonsordningen omfatter
Fast ansettelse over minstekravet 

Flere arbeidsforhold hos samme arbeidsgiver ses under ett. Ved beregning av stillingsprosent medregnes i tillegg til det fast avtalte også ekstra arbeidstimer etterskuddsvis for hvert kvartal. Samlet stillingsprosent kan likevel ikke overstige 100 %.

Unntak fra medlemskap
Unntak fra medlemskap er arbeidstakere som ved aldersgrensen ikke vil få en samlet pensjonsgivende tjenestetid på minst 3 år. Dersom du tidligere har vært medlem i en annen offentlig pensjonsordning, slik at du samlet vil få en medlemstid på minst 3 år, skal du likevel meldes inn i pensjonskassen. Du er selv ansvarlig for å gi nødvendige opplysninger til arbeidsgiver.
Vilkår for medlemskap for folkevalgte
For de folkevalgte gjelder spesielle vilkår som er nedfelt ivedtekter.
Pensjonskassen omfatter bare folkevalgte i verv som medfører en arbeidstid som tilsvarer 37,33 % stilling av vanlig arbeidstid for kommunale tjenestemenn.
Permisjon
Medlemskap under permisjon / frivillig pensjonspremie
Risikodekning
Ved avtalt permisjon i inntil 2 år, uten eller med delvis lønn, er vedkommende dekket i tilfelle død eller uførhet som om de ikke hadde permisjon. Det betales ikke premie for denne risikodekningen. Dersom vedkommende blir medlem av annen pensjonsordning i permisjonstiden, gjelder risikodekningen likevel ikke. Permisjonstiden vil ikke bli medregnet som pensjonsgivende tjenestetid ved beregning av pensjon som kommer til utbetaling etter at permisjonstiden er utløpt.
Fullt frivillig medlemskap:
Et medlem har rett til å betale premie til BKP i inntil 2 år under permisjon, uten eller med delvis lønn, for å få medregnet tiden som pensjonsgivende ved beregning av pensjon som kommer til utbetaling først etter at permisjonstiden er utløpt. Inntrer uførepensjon under permisjonen, skal tjenestetiden medregnes, selv om uførepensjonen først kommer til utbetaling etter permisjonstidens utløp.
Den som ønsker å betale frivillig premie, må melde dette til BKP innen 2 måneder fra den dag vedkommende ble utmeldt av pensjonsordningen. Premien utgjør både medlemmets og arbeidsgivers innskudd. Medlemsinnskuddet er 2 % av lønnen og arbeidsgivers tilskudd varierer fra år til år.
Vedtekter
Pensjonskassens vedtekter kan du lese her. (Her legges link til Selskapsvedtektene)
Regler om medlemskap og ytelser finnes i Hovedtariffavtalen kapittel 2 samt vedlegg 4 og 5. (Her legges link til Hovedtariffavtalen)
Overføringsavtalen

Overføring av rettigheter fra andre pensjonsordninger:
Det er inngått en avtale om overføring av pensjonsrettigheter mellom offentlige tjenestepensjonsordninger (Statens Pensjonskasse, KLP og øvrige kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser). Dersom du har vært medlem av flere pensjonsordninger, medfører denne avtalen at du vil få pensjonen beregnet som om du hele tiden hadde vært medlem i en og samme ordning. Du får beregnet pensjonen av det pensjonsgrunnlaget du har i den siste ordningen, for hele tjenestetiden.

Gi oss beskjed
Hvis du har vært medlem i en eller flere pensjonsordninger tidligere, må du gi oss beskjed om det når du skal pensjoneres.
Vi vil deretter innhente nøyaktige opplysninger om pensjonsrettigheter fra tidligere pensjonsordning(er)/ pensjonskasse(er).
Det er den pensjonsordningen du sist var medlem av som står for utbetaling av tjenestepensjonen din, både den du har opptjent hos BKP og den du har opptjent i andre pensjonsordninger/pensjonskasser tidligere.
Overføringsavtalen (Her kan det legges link til overføringsavtalen)