Alderspensjon

Alderspensjon

Alderspensjon fra Bodø kommunale pensjonskasse er en ytelse du som medlem kan få alene, eller i tillegg til alderspensjon fra folketrygden. Hvis du har rett til alderspensjon før du blir 67 år får du denne uten at vi tar hensyn til folketrygd.

Etter du blir 67 skal alderspensjon fra oss samordnes med alderspensjon fra folketrygden (NAV). Folketrygden blir alltid utbetalt i sin helhet, og tjenestepensjonen blir redusert med et samordningsfradrag til man får det riktige samlede pensjonsnivået.

Beregning av alderspensjon For deg som er født til og med 1958

Pensjonens størrelse beregnes ut i fra ditt antall medlemsår (tjenestetid), lønn og stillingsstørrelse. Har du en medlemstid på 30 år eller mer, er du garantert en full alderspensjon som skal være 66% av pensjonsgrunnlaget.  Har stillingsstørrelsen variert, vil pensjonsgrunnlaget (lønn) omregnes etter gjennomsnittlig deltid. Ved mindre medlemstid enn 30 år blir pensjonen avkortet med de årene du mangler for å ha full opptjening.

Alle tidsrom du har vært medlem legges sammen,  og rundes av til nærmeste hele år. Seks måneder eller mer rundes oppover, mens mindre enn seks måneder rundes nedover. En måneds medlemskap fra eller til kan derfor ha betydning for pensjonens størrelse dersom du ikke har full opptjeningstid. Dersom du går av etter 85 års-regelen vil du også få utbetalt 66 % av pensjonsgrunnlaget, forutsatt du har vært medlem i 30 år. Alderspensjonen løper fra den første dagen du ikke lenger får lønn, og er en livsvarig ytelse.

For deg som er født etter 1959

For de som er født etter 1959 er garantien om å motta 66% av tidligere inntekt falt bort. Hvordan pensjonen fra offentlig tjenestepensjon skal beregnes og samordnes, er enda ikke vedtatt. Dette betyr at vi enda ikke kan foreta beregninger på hvor mye du vil kunne få i alderspensjon fra oss.

Ny pensjonsordning fra 1.1.2020 for deg født 1963 eller senere

I forbindelse med tariffoppgjøret 2019 ble det bestemt at pensjonsbestemmelsene skulle flyttes til en egen særavtale SGS 2020. Denne er nå utarbeidet.

I særavtalen er nye bestemmelser knyttet til pensjonsordning for deg som er født etter 1963 tatt med. For deg som er født til og med 1962 finner du også de eksisterende bestemmelsene.

Ny særavtale pensjonsordninger SGS 2020

Når kan du gå av?

Det er flere ulike grunnlag for å søke om alderspensjon:

  • Du kan søke alderspensjon når din aldersgrense er nådd
  • Når sum av alder og medlemstid er minst 85 år og det ikke er mer enn 3 år til aldersgrensen
  • Du er 67 år eller
  • Er 65 år og har minst 10 års medlemstid etter fylte 50
  • Har fylt 65 år og fyller vedtekter for AFP
  • Ved fratredelse før fylte 65 år, fyller vilkårene for AFP og er nå fylt 65 år

Delvis (gradert) alderspensjon

Med arbeidsgivers samtykke kan du ta ut delvis pensjon ved å trappe ned yrkesaktiviteten med minst 10 % av full stilling. Vi må få oppgitt hvor stor stillingsprosent du eventuelt vil fortsette i. Du må i tillegg til eventuell fremtidig fast deltidsstilling ta med en anslått stillingsprosent for eventuelle ekstravakter.

Folketrygdens alderspensjon

Folketrygdens alderspensjon har fleksibelt uttak fra fylte 62 år (pensjonsreformen). Dette betyr at fra du fyller 62 år kan du begynne å ta ut pensjon fra folketrygden. Men vær oppmerksom på at det er størrelsen på opptjeningen din som avgjør om du kan velge å ta ut alderspensjon fra folketrygden før du er 67 år. Fra fylte 67 år har alle rett til å ta ut folketrygdens alderspensjon, og alle har følgelig rett til å ta ut pensjon også fra vår pensjonsordning ved fylte 67 år, selv om aldersgrensen som er knyttet til stillingen er høyere.

Slik søker du alderspensjon
Ta kontakt med oss for å avklare hvilke regelverk som gjelder for din stilling. Vi  kan også hjelpe deg med beregning av fremtidig pensjon. Har du tidligere vært medlem i en annen offentlig pensjonsordning som for eksempel Statens pensjonskasse eller Klp, vil din medlemstid der bli tatt med i en beregning.

Hvis du ønsker en foreløpig beregning over hva du vil få utbetalt i pensjon må du først kontakte NAV, eller selv logge inn på din side på www.nav.no for å få serviceberegning over aktuell pensjon. Når vi mottar NAVs serviceberegning fra deg, kan vi foreta en serviceberegning av framtidig tjenestepensjon.

Hva kan du tjene i tillegg til alderspensjon

Du har anledning til å kombinere alderspensjon fra Bodø kommunale pensjonskasse med arbeidsinntekt, men arbeidsinntekten kan føre til reduksjon i tjenestepensjonen. Folketrygden og Bodø kommunale pensjonskasse har ulike regler når det gjelder inntekt og pensjon.

Inntekt fra privat sektor

Som alderspensjonist kan du ha ubegrenset inntekt fra arbeidsgiver som ikke har pensjonsordning i en offentlig pensjonsordning som er med i overføringsavtalen, uten at pensjonen reduseres.

Inntekt fra offentlig sektor

Dersom du har rett på medlemskap i Bodø kommunale pensjonskasse eller annen offentlig tjenestepensjonsordning som kommer inn under overføringsavtalen, skal pensjonen din fra oss reduseres. Innmeldingskravene varierer ut fra hvilket tariffområde din arbeidsgiver tilhører. Tarifflønn innenfor KS området vil redusere alderspensjonen fordi man vil bli innmeldt som aktiv medlem i pensjonsordningen.

Du må ta kontakt med din arbeidsgiver for informasjon om hvilke regler som gjelder for deg. Alderspensjonen fra Bodø kommunale pensjonskasse blir ikke redusert dersom arbeidet ikke gir deg rett til medlemskap i en offentlig tjenestepensjonsordning.

Personer som er engasjert etter såkalt pensjonistavlønning beholder pensjonen uforandret og skal ikke meldes inn i pensjonsordningen. Pensjonistavlønning utgjør fra 1. januar 2019 kr 207,- pr. time. Din arbeidsgiver vil kunne besvare ytterligere spørsmål om pensjonistavlønning. Reglene om pensjonistavlønning gjelder også for AFP-pensjonister som mottar AFP etter pensjonsordningens ordinære regler (tjenestepensjonsberegnet AFP fra 65 år).

Dersom du blir meldt inn i pensjonsordningen etter at du har tatt ut alderspensjon vil det kunne føre til lavere samlet pensjonsutbetaling når du igjen skal ha full alderspensjon.  Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med oss dersom du begynner å arbeide i innskuddspliktig stilling og blir meldt inn i offentlig pensjonskasse igjen.

Fortsetter du i stillingen utover 70 år skal du fremdeles være innmeldt i pensjonsordningen og alderspensjonen fra pensjonskassen vil også da bli redusert.

 

Ønsker du søke om alderspensjon? Nedenfor finner du skjemaene du trenger:

PDF-Icon Søknad-alderspensjon

PDF-Icon Søknad om alderspensjon oppsatt rett