Etterlattepensjon fra pensjonsordningen

Ektefellepensjon

Gjenlevende ektefelle etter medlem har rett til ektefellepensjon. Det samme gjelder gjenlevende ektefelle etter tidligere medlem som mottok avtalefestet pensjon eller alderspensjon. Rett til ektefellepensjon inntrer ikke hvis medlemmet døde innen et år etter innmelding i pensjonsordningen. Heller ikke hvis ekteskapet ble inngått og dødsfallet skyldes sykdom som medlemmet led av,  eller hadde symptomer på ved ansettelsen eller ekteskapsinngåelsen og som en av ektefellene må antas å ha kjent til.

Beregning av ektefellepensjon

Full årlig ektefellepensjon utgjør 9% av det pensjonsgrunnlaget som medlemmet hadde (nettopensjon). Ektefellepensjonen reduseres imidlertid om avdødes medlemstid er mindre enn 30 år. Pensjonen skal da utgjøre så mange trettideler av full pensjon som den avdøde har tjenesteår.

01.02.2010 ble reglene om nettoberegnet ektefellepensjon utvidet. Dersom du ikke tilhører en av gruppene som er nevnt nedenunder, skal du ha ektefellepensjon beregnet etter nettoreglene. Nettoberegnet pensjon betyr at pensjonen ikke skal samordnes med ytelser fra folketrygden eller andre pensjonsordninger. Det skal heller ikke tas hensyn til inntekten til den etterlatte.

Bruttoberegnet ektefellepensjon

Når gjenlevende ektefelle er født før 01.07.1950 og der  avdøde ektefelle ble medlem i Bodø kommunale pensjonskasse første gang før 01.07.2000,  skal det bregnes en brutto ektefellepensjon. Det samme gjelder der et samme gjelder når du som gjenlevende ektefelle er født før 01.01.1955 og din avdøde ektefelle ble medlem i BKP  første gang før 01.01.1979, og ekteskapet ble inngått før 01.01.2010.

Full årlig ektefellepensjon utgjør 39,6 % av avdødes pensjonsgrunnlag. Ble avdøde innmeldt i Bodø kommunale pensjonskasse etter 01.01.1979 vil pensjonen bli redusert i forhold til gjenlevendes inntekt og/eller egen alders-/uførepensjon fra offentlig sektor. Bruttoberegnet pensjon blir alltid samordnet med folketrygdens ytelser.

Barnepensjon

Når et medlem dør, har gjenlevende barn rett til barnepensjon. Pensjonen løper til utløpet av den måneden barnet fyller 20 år. Barnepensjon etter medlem som er død før 01.01.2001 kan bare utbetales bare til utløpet av den måned barnet fyller 18 år. For disse kan Bodø kommunale pensjonskasse innvilge hel eller delvis pensjon inntil 21 år dersom hensynet til barnets utdanning gjør det rimelig, og barnet ikke har egne midler.

Beregning av barnepensjon

Full årlig barnepensjon utgjør 15% av det pensjonsgrunnlaget som det avdøde medlemmet hadde (nettopensjon). Dersom den avdødes medlemstid er mindre enn tretti år, reduseres pensjonen med så mange trettideler som den avdøde hadde tjenesteår. Dersom den avdøde mottok avtalefestet pensjon eller alderspensjon, legges den faktiske medlemstiden den avdøde hadde til grunn ved beregning av pensjon. Ellers skal den medlemstiden avdøde ville fått ved å fortsette i stillingen frem til aldersgrensen legges til grunn.