Uførepensjon

Uførepensjon

Medlemmer som får helt eller delvis nedsatt sin inntektsevne på grunn av sykdom eller skade kan søke om midlertidig eller varig uførepensjon fra Bodø pensjonskasse. Uførepensjon fra pensjonsordningen blir beregnet som et tillegg til arbeidsavklaringspenger og uføretrygd fra NAV dersom du mottar dette.

Har du ikke ytelse fra NAV, kan du ved uføregrad under 50% søke om en brutto uførepensjon fra oss. Ved innvilgelse vil du da få utbetalt ca 69% av din inntekt – ut i fra uføregrad.

Hvis man også mottar uføreytelse fra NAV, beregnes:

  • 25 % av G (grunnbeløpet), men maks 6 % av pensjonsgrunnlaget (årslønnen)
  • 3 % av pensjonsgrunnlaget opp til 6 G
  • 69 % av pensjonsgrunnlaget mellom 6 G og 12 G

Eksempel:

Kari Nordmann er 30 år, har to barn og har jobbet 5 år som konsulent i kommunen. Hun tjener 400.000 kr i året. Hun blir så syk, og etter 1 år med sykepenger er hennes sykepengerettigheter brukt opp. Siden hun fremdeles er syk, søker hun om arbeidsavklaringspenger hos NAV, og får innvilget dette. Samtidig søker hun om uførepensjon fra Bodø pensjonskasse. Selv om Kari bare har jobbet i kommunen i 5 år, fremskrives medlemstiden hennes frem til 67 år, og hun får dermed full opptjening (30 år).

– Beregningen av hennes ytelse vil bli slik:

  • 25 % av G (grunnbeløpet), men maks 6 % av pensjonsgrunnlaget (årslønnen)  For Kari Nordmann blir dette:

            92576*0.25 =  23144

  • 3 % av pensjonsgrunnlaget opp til 6 G

            400.000*0,003 = 12.000

  • 69 % av pensjonsgrunnlaget mellom 6 G og 12 G      (Gjelder de som pr 2016 tjener over 555.456,-)
  • 4 % av pensjonsgrunnlaget opp til 6 G for barn under 18 år.

          (400.000*0,04)*2  =   32.000

Tilsammen  67144,- pr år, 5595,- pr md  

(Denne ytelsen kommer i tillegg til AAP/Uføretrygd fra NAV)

Hvis man ikke mottar uføreytelser fra NAV

Dersom du fremdeles er syk etter 1 år med sykepenger, men mindre enn 50% slik at du ikke får stønad hos NAV, kan du ha rett til en brutto uføreytelse fra Bodø kommunale pensjonskasse for den graden du fremdeles ikke er i jobb etter sykepengeperioden. (For et begrenset tidsrom).

En brutto uføreytelse beregnes slik:

  • 25 % av G, men maks 6 % av pensjonsgrunnlaget
  • 69 % av pensjonsgivende lønn opp til 12 G

Eksempel:

Hadde Kari bare vært 30% ufør, og ikke fått ytelse hos NAV ville hun kunne fått (( 0.25*92576)+(0,69*400.000)*0,3  = 105944,-

+barnetillegg på 400000*0,04*0,3 *2 = 9600,-

Tilsammen 115544,- i året, 9628,- i md

Barnetillegg vil utgjøre 4 % av pensjonsgrunnlaget opp til 6 G for barn under 18 år.  Det gis ikke barnetillegg for mer enn 3 barn. Det medregnes medlemstid fram til aldersgrensen for stillingen din, men maks til 67 år, og laveste uføregrad er 20 %.

Inntektsregler:

Uførepensjon skal regnes ut fra forholdet mellom inntekt før uførhet og inntekt etter uførhet.  Det skal beregnes en inntektsgrense som viser hva du kan ha i årsinntekt i tillegg til pensjonsutbetalingen.  All inntekt skal medregnes, også inntekt utenfor offentlig sektor.  Hvis du skulle tjene mer eller mindre enn forventet, må du gi melding til pensjonsordningen om dette på eget skjema. Dersom du tjener mer enn inntektsgrensen, skal vi beregne fradrag i utbetalingen for den delen av arbeidsinntekten som overstiger inntektsgrensen.

Dersom inntekten din overstiger 80 % av den inntekten du hadde før du ble ufør skal pensjonsutbetalingen stanses. Vi skal foreta etteroppgjør når ligningen foreligger.  Dersom etteroppgjøret viser at du har tjent mer enn inntektsgrensen, kan vi  kreve tilbakebetalt for mye utbetalt, eller gjøre trekk i framtidige pensjonsutbetalinger.

Ønsker du søke om uførepensjon finner du søknadsskjemaer nedenfor

PDF-Icon Søknad om fast midlertidig uførepensjon

PDF-Icon Søknad om brutto uførepensjon

PDF-Icon Legeerklæring uførepensjon