SELSKAPSVEDTEKTER

FOR

BODØ PENSJONSKASSE

 

Organisasjonsnummer 940 027365

 

Vedtatt av styret i Bodø kommunale pensjonskasse 28.08.2007, sak 07/37, endret i møte 25.03.2008,

Vedtatt av Bodø bystyre 25.10.2007, sak PS 07/141, endret i styret i BKP 25.03.2008 sak 15/08, godkjent av Finanstilsynet 25.04.2008, endret i møte 3.09.10 sak 43, komplettert i styremøte 24.1.12, oppdatert 4.9.12,  28.1.14, 13.5.14, 2.12.14, 24.2.15,  7.11.17,endret 11.11.2020 og 15.12.2020

 

Gjeldende fra 15.12.2020

Innholdsfortegnelse                                                                                

Kapittel  1         Formål og rettsstilling

Kapittel  2         Godkjenning og endring av vedtektene

Kapittel  3         Styre og administrasjon

Kapittel  4         Kapitalforvaltning

Kapittel  5         Ansvarlig kapital

Kapittel  6         Aktuar og revisor

Kapittel  7         Årsregnskap og forsikringsteknisk oppgjør

Kapittel  8         Sammenslåing, deling og opphør

 

KAPITTEL  1     FORMÅL OG RETTSSTILLING

§11 Firma og forretningskontor

Bodø pensjonskasse, i det følgende kalt pensjonskassen, er opprettet 01.07.1927 av bystyret i Bodø. Bodø kommune er i disse vedtekter betegnet kommunen. Forretningskontor er i Bodø.

Pensjonskassens organisasjonsnummer er 940 027 365.

Vedtektene avløser de tidligere vedtekter av 11.11.2020

Pensjonskassens formål er å yte pensjoner til medlemmene og andre pensjons­berettigede.

Pensjonskassen kan også omfatte:

 1. Kommunale foretak.
 2. Aksjeselskap eller andre selskaper hvor kommunen eier mer enn 50 prosent av aksjene eller andelene.
 3. Aksjeselskap eller andre selskaper som har nær tilknytning til kommunen.
 4. Stiftelser som har nær tilknytning til kommunen.
 5. Helseforetak

I disse vedtekter brukes i det følgende begrepet konsernenhet som en felles betegnelse for kommunale foretak, aksjeselskap, selskap, stiftelser og helseforetak som kommer inn under punktene 1 til 5 ovenfor og som kan omfattes av pensjonskassen.

Pensjonskassens styre og styret i vedkommende konsernenhet må ha fattet vedtak om at pensjons­kassen også skal omfatte konsernenheten.

Vedtak om at pensjonskassen kan omfatte konsernenheten under punktene 3 til 5 ovenfor, skal meldes til Finanstilsynet.

Dersom konsernenheter under punktene 1 til 5 ovenfor skal være omfattet av pensjonskassen, skal rettigheter og plikter for disse og deres arbeidstakere tilsvare det som gjelder for kommunen og de kommunalt ansatte.

Konsernenheter under punktene 1 til 5 ovenfor som omfattes av pensjonskassen plikter å innbetale kjernekapital, i den utstrekning pensjonskassens styre krever dette i samsvar med § 5–4.

I tillegg til Bodø kommunes tjenestepensjonsordning omfatter pensjonskassen tjenestepensjonsordningene til følgende konsernenheter:

 • Bodø Havn KF
 • Bodø Kulturhus KF
 • Stormen konserthus Bodø KF
 • Salten Brann IKS
 • Salten Regionråd
 • Bodø Kirkelige Fellesråd
 • Bodø Produksjonssenter AS
 • Bodø pensjonskasse
 • Skjerstad Bygningsstiftelse
 • Zahlfjøsen AS

§12 Rettsstilling

Pensjonskassen er en selvstendig juridisk enhet med egen regnskapsføring.

Pensjonskassens midler holdes atskilt fra kommunens og konsernenhetenes midler og hefter ikke for deres forpliktelser. Pensjonskassens formue og inntekter skal ikke tilfalle kommunen, konsernenhetene eller deres kreditorer.

Pensjonskassen står under tilsyn av Finanstilsynet.

 

KAPITTEL  2     GODKJENNING OG ENDRING AV VEDTEKTENE

§21 Godkjenning og endring av vedtektene

Endring av vedtektene skal vedtas av pensjonskassens styre med alminnelig flertall.

Vedtektene og endringer av vedtektene skal godkjennes av Finansdepartementet eller av Finanstilsynet etter delegasjon, såfremt ikke lov eller forskrift angir unntak fra slik godkjennelse.

Vedtektsendringer som ikke krever offentlig godkjennelse trer i kraft fra vedtagelsen eller fra annet tidspunkt fastsatt av styret. Vedtektsendring som krever offentlig godkjennelse, trer i kraft når denne foreligger.

Enheter med pensjonsordning i pensjonskassen skal underrettes om vedtektsendringer.

 

KAPITTEL  3     STYRE OG ADMINISTRASJON

§31 Oppnevnelse av styre

Pensjonskassen ledes av et eget styre – i det følgende kalt styret – på åtte medlemmer med personlige vararepresentanter.

Fire styremedlemmer med personlige vararepresentanter oppnevnes av bystyret, hvorav minst ett styremedlem med personlig vararepresentant ikke har noen tilknytning til pensjonskassen eller til arbeidsgiver, foretak, forening eller annen institusjon med pensjonsordning i pensjonskassen. Fire styremedlemmer med personlige vararepresentanter oppnevnes av arbeidstakernes organisasjoner blant innskudds­pliktige medlemmer og pensjonister i pensjonskassen eller andre de ønsker skal representere rettighetshaverne.

Styret velger selv sin leder og nestleder.

Styremedlemmene velges for 4 år og trer i funksjon etter avlagt årsregnskap. Gjenvalg kan finne sted.

§32 Styrets møter

Styret holder møte når lederen bestemmer det, eller når et av de andre styremedlemmene krever det. Innkalling til styremøte skal gis med rimelig varsel, og inneholde oppgave over de saker som skal behandles på møtet. Hvert år skal det holdes minst fire styremøter.

Dersom et styremedlem ikke kan møte, skal underretning om dette gis snarest mulig slik at vararepresentant kan innkalles.

Styret er beslutningsdyktig når minst fem styremedlemmer er til stede. Alle beslutninger fattes med alminnelig flertall.

Styret fører protokoll over sine forhandlinger. Protokollen skal for hvert møte undertegnes av de styremedlemmer som deltok i møtet.

§33 Styrets oppgaver

Styret har ansvaret for å lede pensjonskassens virksomhet og skal påse at pensjonskassens, medlemmenes, og andre pensjonsberettigedes interesser blir ivaretatt på en for­svarlig måte. Dette gjelder også interessene til innskytere av ansvarlig kapital.

Styret skal herunder:

 1. Godkjenne forsikringsvilkår og avtaler som er bestemmende for pensjonskassens virksomhet.
 2. Forvalte pensjonskassens midler, jf. kapittel 4.
 3. Fastsette premien for pensjonskassen.
 4. Fastsette årsregnskap og årsberetning for pensjonskassen, jf. § 7-1.
 5. Treffe beslutning om anvendelse av overskudd som framkommer ved det forsikrings­tekniske oppgjør, eventuell dekning av underskudd.
 6. Fastsette årlig rente på innskutt kjernekapital, og eventuelle andre kapitalinnskudd, jf. § 5-3.
 7. Vurdere og eventuelt beslutte innkalling av kjernekapital når styret har fullmakt til dette i henhold til § 5–4 i vedtektene.
 8. Fastsatte lønn og annen godtgjørelse til daglig leder.
 9. Sørge for forsvarlig organisering av virksomheten, herunder at det foreligger systemer for internkontroll, jf. finansforetaksloven kapittel 13.
 10. Sørge for oppdaterte retningslinjer for gjenforsikring, forsikringsvirksomhetsloven § 2-10.

§34 Daglig leder

Pensjonskassen skal ha en daglig leder, som ansettes av styret. Daglig leder skal ikke samtidig være medlem av styret. Daglig leder forestår den daglige ledelse av virksomheten og skal følge de retningslinjer og pålegg som er gitt av styret.

Styret kan gi daglig leder fullmakt til å handle på vegne av pensjonskassen når ikke annet følger av denne paragraf eller kapittel 4. Fullmakten kan når som helst kalles tilbake.

Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter pensjonskassens forhold er av uvanlig art eller av stor betydning. Slike saker kan daglig leder bare avgjøre hvis styret i det enkelte tilfelle har gitt myndighet til det, eller hvis styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for pensjonskassens virksomhet. Styret må i så fall snarest mulig underrettes om saken.

Daglig leder skal sørge for at pensjonskassens regnskapsføring er i samsvar med lov og forskrifter og god regnskapsskikk.

 

KAPITTEL  4     KAPITALFORVALTNING

§41 Strategi og retningslinjer

Styret skal sørge for at det til enhver tid foreligger strategi for forvaltningen av pensjonskassens midler. Styret skal skriftlig fastsette retningslinjer for forsvarlig kapitalforvaltning og drøfte retningslinjene hvert år, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 2-3.

Styret kan inngå avtale om forvaltning av pensjonskassens midler med ekstern tjenesteyter som har konsesjon til å tilby slike tjenester.

§4-2 Krav om styrets medvirkning

Pensjonskassens verdipapirer kan ikke handles med uten underskrift eller annen form for medvirkning av daglig leder og en person med fullmakt fra styret. Styret sørger for at dette krav blir registrert i Verdipapirsentralen.

Styret sørger for at det gis påtegning om krav til slik underskrift eller annen form for med­virkning (urådighetspåtegning) på de verdipapirer som ikke er registrert i Verdipapirsentralen.

 

KAPITTEL  5     ANSVARLIG KAPITAL

§51 Kapitaldekning og solvens

Pensjonskassen må til enhver tid ha en kapital som oppfyller gjeldende krav til kapital­dekning og solvensmarginkapital.

Pensjonskassen skal ha ansvarlig kapital i henhold til finansforetaksloven § 14-16 og forskrift av 30. juni 2006 nr. 869 § 9-3, jf. forskrift av 1. juni 1990 nr. 435 § 2 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørs­sentraler og verdipapirforetak. For krav til solvensmarginkapital gjelder finansforetaksloven § 14-16, jf. forskrift av 30. juni 2006 nr. 869 § 9-2 og forskrift av 19. mai 1995 nr. 481.

Ansvarlig kapital skal bestå av kjernekapital (egenkapital) og eventuell tilleggskapital. Kjerne­kapitalen kan bestå av innskutt kjernekapital og overført andel av overskudd. Eventuell tilleggs­kapital skal tilfredsstille kravene i forskrift av 1. juni 1990 nr. 435 § 4.

§52 Opptak og økning av ansvarlig kapital

For opptak og økning av ansvarlig kapital gjelder finansforetaksloven §14-9.

§53 Rente på innskutt ansvarlig kapital

Det kan i avtalen med innskyter bestemmes at det kan utbetales rente på innskutt ansvarlig kapital. Avkastningen skal i så fall fastsettes på forretningsmessige vilkår og stå i forhold til den risiko som er forbundet med innskuddet.

Styret kan beslutte å utsette betaling av rente på ansvarlig tilleggskapital som nevnt i forskrift av 1. juni 1990 nr. 435 § 4 nr. 4 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak, dersom resultatet av årets drift viser underskudd.

Dersom pensjonskassen ikke oppfyller gjeldende krav til forsikringstekniske avsetninger, ansvarlig kapital og solvensmarginkapital, eller dersom pensjonskassens økonomiske situasjon for øvrig tilsier det, skal styret vedta slik utsettelse.

§5–4 Krav om innbetaling av kjernekapitalinnskudd

Styret skal til enhver tid vurdere pensjonskassens behov for ansvarlig kapital og solvensmarginkapital.

Styret kan kreve innbetaling av kjernekapitalinnskudd (egenkapitalinnskudd) fra kommunen og de konsernenhetene som omfattes av pensjons­kassen.

Treffer styret beslutning om innkalling av kjernekapitalinnskudd, skal kommunen samtidig informeres om grunnlaget for beslutningen. Innskuddet fordeles i utgangspunktet forholds­messig på kommunen og konsernenhetene i forhold til premiereserven for pensjons­forpliktelsene.

Bestemmelsene i denne paragraf gjelder tilsvarende dersom Finanstilsynet med hjemmel i Finanstilsynsloven § 4 nr. 5 har pålagt pensjonskassen å ha en høyere ansvarlig kapital enn det lovbestemte minstekrav.

 

KAPITTEL  6     AKTUAR OG REVISOR

§61 Aktuar

Pensjonskassens styre inngår avtale med en aktuar, et aktuarkonsulentfirma eller et livs­forsikringsselskap som utfører de nødvendige forsikringstekniske beregninger for pensjons­kassen. Vedkommende skal være godkjent av Finanstilsynet som pensjonskassens ansvars­havende aktuar i henhold til forskrift av 1. juni 1990 nr. 434 om aktuar.

Aktuaren skal melde pensjonskassens forsikringstekniske beregningsgrunnlag til Finanstilsynet.

Aktuaren har ansvar for å vurdere pensjonskassens behov for gjenforsikring.

Vesentlige spørsmål av forsikringsmessig art skal forelegges aktuaren.

Aktuar og revisor skal møte samtidig i minst to styremøter per år.

§62 Revisor

Styret skal oppnevne statsautorisert eller registrert revisor som revisor for pensjons­kassen. Revisjonsselskap som er godkjent i henhold til lov 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer kan oppnevnes som revisor. Vedkommende kan ikke være medlem, pensjons­berettiget eller styremedlem i pensjonskassen.

 

KAPITTEL  7     ÅRSREGNSKAP OG FORSIKRINGSTEKNISK OPPGJØR

§71 Årsregnskap mv.

Etter utgangen av hvert regnskapsår fastsetter styret i pensjonskassen årsregnskap for pensjons­kassen. Sammen med årsregnskapet skal det gis årsberetning om pensjonskassens virksomhet i regnskapsåret.

Fastsatt og revidert årsregnskap og årsberetning skal legges fram for kommunen og konsern­enhetene innen tre måneder etter regnskapsårets slutt. Innen samme frist skal det etter fastsatte retningslinjer rapporteres til Finanstilsynet. Aktuarens rapport om forsikringsteknisk oppgjør sendes til Finanstilsynet sammen med årsregn­skapet. Pensjonskassens årsregnskap utarbeides i henhold til reglene i regnskapsloven med tilhørende forskrift av 20. desember 2011 nr. 1457 om årsregnskap med mer for pensjonskasser, og for øvrig i samsvar med god regnskapsskikk.

Det forsikringstekniske oppgjør for regnskapsåret skal legges til grunn ved utarbeid­else av årsregnskapet.            

§72 Overskudd

Overskuddet i pensjonskassen anvendes i samsvar med forsikringsvirksomhetsloven §§ 3-13 til 3-22.

§7-3 Manglende dekning

Viser årsregnskapet at det ikke er dekning for de forsikringsmessige forpliktelser eller at andre kapitalkrav ikke er oppfylt, skal styret i samråd med kommunen og konsernenhetene umiddel­bart legge fram for Finanstilsynet en plan for hvordan pensjonskassen kan bringes i økonomisk balanse. Dersom en slik plan ikke blir lagt fram, godkjent eller fulgt, skal Finanstilsynet sørge for at pensjonskassen blir avviklet.

 

KAPITTEL  8    SAMMENSLÅING, DELING OG OPPHØR MV.

§8-1 Sammenslåing, deling og opphør

Ved sammenslåing, deling og opphør av pensjonskassen gjelder finansforetaksloven § 10-8.

§8–2 Avvikling av pensjonskassen

Dersom kommunen og konsernenhetene ikke yter de tilskudd som er nødvendige for å holde pensjons­kassen i for­sik­ringsteknisk balanse, skal pensjonskassen avvikles og midlene overføres til et livs­forsikringsselskap i henhold til forsikringsvirksomhetsloven §§ 6-7 og 6-8.

§8-3 Flytting av konsernenhets pensjonsordning

Flytter en konsernenhet sin pensjonsordning til annen pensjonsinnretning, gjelder forsikringsvirksomhetsloven kapittel 11 og forskrift av 30. juni 2006 til lovens kapittel 11.

Den del av den ansvarlige kapital som kan knyttes til vedkommende konsernenhet kan utbetales dersom dette er forsvarlig. I forhold til gjenværende innskutt kjernekapital kan ikke utbetalingen utgjøre en større andel enn den andel av den totale premiereserve som utskilles fra pensjonskassen som følge av innskrenkningen. Bestemmelsen i forskrift av 1. juni 1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapir­foretak § 3 nr. 7 gjelder tilsvarende i slike tilfeller.

Utbetaling av innskutt ansvarlig kapital kan bare skje med Kongens forhåndssamtykke, jf. finansforetaksloven § 10-8.

§8–4 Opphør av konsernenhets pensjonsordning

Dersom en konsernenhet ikke fortsetter å yte de tilskudd som er nød­vendige for å holde enhetens andel av pensjonsordningen i pensjonskassen i forsikringsteknisk balanse, skal konsern­enhetens pensjons­ordning opphøre. Medlemmenes oppsatte rettigheter skal sikres i pensjonskassen.

 

oOo